جستجو بر اساس کد ملک
نوع معامله
 • خرید و فروش
 • رهن و اجاره
 • رهن کامل
 • پیش فروش
 • معاوضه
 • مشارکت
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه ویلایی
 • زمین
 • ویلا
 • مغازه و تجاری - مجتمع
 • مغازه و تجاری - حاشیه
 • دفتر کار اداری
 • باغ
 • مجتمع مسکونی
 • هتل
 • هتل اپارتمان
 • زمین زراعتی
 • سالن
 • انبار
 • کارگاه
 • کارخانه
 • سوئیت
جستجو
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4930931
20 متری
2روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,100,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2671429
21 متری
2روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 600,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8106264
11 متری
2روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4029132
17 متری
6روز پیش طلاب
رهن : 15 میلیون اجاره : 3,600,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2222017
20 متری
8روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 850,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2106110
24 متری
9روز پیش طلاب
رهن : 120 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2890281
28 متری
9روز پیش طلاب
متری : 34 میلیون کل : 950,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7565269
31 متری
9روز پیش طلاب
متری : 39 میلیون کل : 1,200,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3447251
17 متری
10روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 850,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2755094
33 متری
10روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,250,000,000 تومان
جزئیات
خانه ویلایی
ً
کد ملک : 8431714
120 متری | 2 اتاق
11روز پیش ابوطالب
متری : توافقی کل : 2,100,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 8214957
110 متری | 1 اتاق
11روز پیش طلاب
رهن : 50 میلیون اجاره : 1,000,000 تومان
جزئیات
خانه ویلایی
ً
کد ملک : 4948211
121 متری | 2 اتاق
12روز پیش ابوطالب
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9226135
33 متری
12روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2279842
19 متری
12روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,100,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5043724
12 متری
15روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 450,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1853290
19 متری
15روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 5,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2773656
17 متری
16روز پیش طلاب
رهن : 15 میلیون اجاره : 3,600,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4340576
18 متری
16روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 980,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6816461
19 متری
17روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,050,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3787896
32 متری
17روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,100,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6601183
20 متری
18روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 3,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2235636
26 متری
18روز پیش طلاب
رهن : 220 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3064092
21 متری
18روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 480,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5471028
21 متری
19روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 530,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4548252
14 متری
19روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 450,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6268409
21 متری
22روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 700,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7879399
34 متری
22روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,200,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6728257
28 متری
24روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 980,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3745256
21 متری
24روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,900,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3919634
18 متری
24روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 550,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1585113
27 متری
26روز پیش طلاب
متری : 37 میلیون کل : 1,000,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1712020
25 متری
26روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 5,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8345501
17 متری
27روز پیش طلاب
رهن : 15 میلیون اجاره : 3,200,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7450403
18 متری
29روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 950,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8446756
14 متری
36روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 450,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6839814
18 متری
36روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 550,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2146730
40 متری
37روز پیش طلاب
رهن : 200 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3148925
18 متری
39روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 600,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9444386
18 متری
40روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 500,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4567796
21 متری
40روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 400,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3492371
20 متری
41روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 750,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5727343
18 متری
41روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 980,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7238003
18 متری
44روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 550,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2705633
19 متری
44روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 3,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4595828
18 متری
45روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 700,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8379428
18 متری
45روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 520,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6777854
26 متری
47روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 5,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5968523
18 متری
47روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 500,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1139015
21 متری
48روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 750,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9428694
17 متری
50روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 750,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2736311
18 متری
50روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 520,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3534486
26 متری
54روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 5,200,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9560590
14 متری
55روز پیش طلاب
رهن : توافقی اجاره : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4402698
14 متری
55روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 500,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1641988
21 متری
55روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 450,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1423706
21 متری
58روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2038917
20 متری
58روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 400,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2870654
20 متری
58روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 3,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8758856
40 متری
59روز پیش طلاب
رهن : توافقی اجاره : توافقی
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 3108723
145 متری | 3 اتاق
59روز پیش طلاب
متری : 9 میلیون کل : 1,421,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5875645
21 متری
61روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,100,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4165975
31 متری
61روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,100,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9379935
37 متری
61روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,750,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6189582
18 متری
61روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 500,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3166740
28 متری
61روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 800,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1394340
17 متری
61روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 750,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4409767
18 متری
64روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 500,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3570560
20 متری
64روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,000,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4629929
28 متری
64روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 960,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3735726
12 متری
64روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,200,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4238981
18 متری
65روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 510,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9084125
18 متری
65روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 500,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9268337
21 متری
65روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 2,900,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8859808
31 متری
66روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,100,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4684763
21 متری
66روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 880,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7419996
18 متری
66روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 600,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1529139
15 متری
67روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 580,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7359454
21 متری
67روز پیش طلاب
متری : 15 میلیون کل : 2,800,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7447985
14 متری
68روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 440,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6549867
22 متری
68روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 680,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3336297
37 متری
69روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,200,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9543232
28 متری
71روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 930,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7722000
22 متری
71روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 820,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1568170
18 متری
72روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 700,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8654093
24 متری
72روز پیش طلاب
رهن : 200 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5481507
25 متری
72روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 850,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4224530
21 متری
72روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 520,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5439636
18 متری
74روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 850,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2276843
21 متری
74روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 900,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1149199
27 متری
75روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,300,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2424518
15 متری
75روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 570,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8684708
18 متری
75روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 850,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8518053
21 متری
76روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7455912
18 متری
76روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6025842
35 متری
76روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,050,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5623646
17 متری
78روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 2,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8993165
17 متری
78روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 670,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3750735
21 متری
78روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,800,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8071550
32 متری
80روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,100,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7110513
28 متری
80روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,000,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2015777
18 متری
80روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 520,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1751858
20 متری
81روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 800,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7209017
18 متری
81روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2412406
18 متری
81روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,200,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3225612
14 متری
82روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 450,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9338146
22 متری
82روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 690,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7481475
22 متری
83روز پیش 17شهریور
متری : 27 میلیون کل : 600,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3136131
18 متری
85روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,200,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9057103
20 متری
86روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 3,900,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7312532
37 متری
87روز پیش طلاب
متری : 20 میلیون کل : 770,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2288299
15 متری
87روز پیش طلاب
متری : 38 میلیون کل : 580,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5296483
20 متری
87روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 2,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7824643
18 متری
87روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 2,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8048370
18 متری
87روز پیش طلاب
رهن : 15 میلیون اجاره : 2,200,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8447274
20 متری
87روز پیش 17شهریور
متری : 42 میلیون کل : 840,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 5294211
100 متری | 2 اتاق
87روز پیش بلوار توس
متری : 7 میلیون کل : 710,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2942474
19 متری
88روز پیش طلاب
متری : 55 میلیون کل : 110,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4187354
32 متری
88روز پیش طلاب
متری : 34 میلیون کل : 1,100,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8092783
12 متری
88روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 2,200,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4017109
17 متری
88روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 2,900,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3632652
42 متری
90روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,500,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7898829
18 متری
90روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 800,000,000 تومان
جزئیات
زمین
ً
کد ملک : 6762531
-------
90روز پیش کوشش
متری : 25 میلیون کل : 23,750,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 3325182
75 متری | 2 اتاق
90روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9153081
21 متری
90روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 2,700,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3679079
21 متری
92روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 2,200,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1933647
18 متری
93روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 510,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2149940
24 متری
93روز پیش طلاب
رهن : 250 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9442198
21 متری
95روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 560,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1516390
17 متری
95روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 700,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5219738
20 متری
97روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 560,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2766626
39 متری
97روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 450,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7818519
18 متری
97روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 520,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7138733
18 متری
97روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 2,200,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 7904585
200 متری | 3 اتاق
99روز پیش طلاب
متری : 11 میلیون کل : 2,380,000,000 تومان
جزئیات
خانه ویلایی
ً
کد ملک : 3562391
240 متری | 3 اتاق
99روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,500,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3360789
17 متری
100روز پیش طلاب
رهن : 5 میلیون اجاره : 2,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4160895
38 متری
100روز پیش طلاب
رهن : 180 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6970701
20 متری
100روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,100,000,000 تومان
جزئیات
خانه ویلایی
ً
کد ملک : 2196203
80 متری | 1 اتاق
100روز پیش مطهری جنوبی
متری : توافقی کل : 1,850,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4680716
21 متری
102روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 2,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8383616
24 متری
102روز پیش طلاب
رهن : 120 میلیون اجاره : 500,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 4121979
100 متری | 2 اتاق
103روز پیش طلاب
متری : 7 میلیون کل : 780,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8305738
17 متری
104روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 3,400,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4028558
20 متری
104روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,250,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2398978
20 متری
104روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 520,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7647165
18 متری
105روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 2,000,000 تومان
جزئیات
زمین
ً
کد ملک : 7392499
-------
107روز پیش ابوطالب
رهن : 55 اجاره : 55 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 2743110
85 متری | 2 اتاق
107روز پیش طلاب
متری : 520 میلیون کل : 520,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8578470
18 متری
108روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 2,900,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5416090
20 متری
108روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,400,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1280683
25 متری
108روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,500,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 3013581
120 متری | 2 اتاق
108روز پیش طلاب
متری : 6 میلیون کل : 770,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8242891
13 متری
109روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2690162
18 متری
109روز پیش طلاب
رهن : 15 میلیون اجاره : 2,900,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7892378
20 متری
110روز پیش طلاب
رهن : 15 میلیون اجاره : 4,900,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1937594
20 متری
110روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,300,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3599805
22 متری
110روز پیش طلاب
متری : 42 میلیون کل : 924,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 6104436
100 متری | 2 اتاق
110روز پیش طلاب
رهن : 100 میلیون اجاره : توافقی
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 3349785
70 متری | 1 اتاق
110روز پیش طلاب
رهن : 75 میلیون اجاره : توافقی
جزئیات
خانه ویلایی
ً
کد ملک : 7715125
125 متری | 2 اتاق
110روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,500,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 2686345
120 متری | 2 اتاق
110روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,200,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3376579
28 متری
111روز پیش 17شهریور
متری : توافقی کل : 3,064,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4343096
20 متری
111روز پیش 17شهریور
متری : توافقی کل : 1,295,000,000 تومان
جزئیات
باغ
ً
کد ملک : 7582013
0 متری
111روز پیش شهرک صنعتی مشهد(کلات)
متری : 1 میلیون کل : 1,200,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3406884
22 متری
112روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 700,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3505047
21 متری
112روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,050,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5808498
21 متری
112روز پیش طلاب
متری : 50 میلیون کل : 1,100,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2363160
20 متری
112روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 1,100,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 5236744
150 متری | 2 اتاق
113روز پیش بلوار کامیاب
متری : 7 میلیون کل : 1,000,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 2411010
90 متری | 2 اتاق
113روز پیش طلاب
رهن : 40 میلیون اجاره : 1,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 1520006
80 متری | 2 اتاق
114روز پیش طلاب
رهن : 100 میلیون اجاره : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7860810
18 متری
115روز پیش طلاب
رهن : 40 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1836953
18 متری
115روز پیش طلاب
رهن : 160 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3827265
20 متری
115روز پیش طلاب
رهن : 40 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4119166
20 متری
115روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 4,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 9539940
108 متری | 2 اتاق
115روز پیش طلاب
متری : 11 میلیون کل : 1,180,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 1955068
80 متری | 2 اتاق
115روز پیش طلاب
متری : 11 میلیون کل : 920,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 8653665
66 متری | 2 اتاق
116روز پیش طلاب
متری : 850 میلیون کل : 850,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8500888
18 متری
116روز پیش طلاب
رهن : 40 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3010773
37 متری
117روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,200,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 2368402
75 متری | 1 اتاق
117روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
خانه ویلایی
ً
کد ملک : 6472414
120 متری | 4 اتاق
117روز پیش طلاب
رهن : 100 میلیون اجاره : 2,700,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4658407
17 متری
117روز پیش طلاب
رهن : 60 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7428948
18 متری
117روز پیش طلاب
رهن : 60 میلیون کل : توافقی
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 2002201
82 متری | 2 اتاق
120روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 750,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4893510
18 متری
120روز پیش طلاب
رهن : 60 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8058548
15 متری
120روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 570,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6218068
18 متری
120روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 470,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3482166
18 متری
122روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 1,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1209823
20 متری
122روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,100,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7571959
20 متری
122روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 500,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5323592
21 متری
122روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,750,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8733777
19 متری
123روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 550,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7899732
19 متری
124روز پیش طلاب
رهن : 15 میلیون اجاره : 3,400,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5658564
28 متری
124روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 950,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7440211
18 متری
124روز پیش طلاب
رهن : 80 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7436309
15 متری
124روز پیش طلاب
رهن : 30 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7355825
20 متری
125روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 800,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5138669
18 متری
125روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 600,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8385887
17 متری
127روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 450,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4860632
18 متری
127روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 850,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2151067
21 متری
127روز پیش 17شهریور
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9228157
18 متری
127روز پیش طلاب
رهن : 110 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8208882
21 متری
127روز پیش طلاب
رهن : 30 میلیون اجاره : 4,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9354435
20 متری
127روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 2,800,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7612608
27 متری
129روز پیش 17شهریور
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4556459
26 متری
129روز پیش 17شهریور
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5890871
20 متری
129روز پیش 17شهریور
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8243956
18 متری
129روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 2,800,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7795322
20 متری
130روز پیش طلاب
رهن : 300 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1690514
25 متری
130روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9166499
20 متری
133روز پیش طلاب
رهن : 150 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7549113
21 متری
134روز پیش طلاب
رهن : 80 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6495277
18 متری
135روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 600,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8045567
21 متری
135روز پیش طلاب
رهن : 30 میلیون اجاره : 4,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 2003026
125 متری | 2 اتاق
136روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 2,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2268544
19 متری
138روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 500,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8041318
20 متری
138روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 500,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2341869
31 متری
138روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,200,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 5189843
65 متری | 0 اتاق
155روز پیش طلاب
متری : 10 میلیون کل : 682,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4622114
19 متری
156روز پیش طلاب
رهن : 15 میلیون اجاره : 4,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4518257
21 متری
157روز پیش طلاب
متری : 43 میلیون کل : 850,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7837465
59 متری
157روز پیش نواب صفوی
متری : 30 میلیون کل : 1,770,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4308576
20 متری
158روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 4,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 3424201
95 متری | 2 اتاق
158روز پیش طلاب
رهن : 50 میلیون اجاره : 900,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6908372
21 متری
159روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 2,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8728207
21 متری
162روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 620,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5095790
17 متری
164روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 350,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5303428
17 متری
164روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 350,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8631583
21 متری
166روز پیش طلاب
رهن : 30 میلیون اجاره : 8,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1785350
21 متری
167روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,800,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9405734
21 متری
169روز پیش طلاب
رهن : 15 میلیون اجاره : 2,700,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 2659527
100 متری | 2 اتاق
170روز پیش طلاب
رهن : 120 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5997355
29 متری
172روز پیش طلاب
رهن : 430 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9311719
21 متری
172روز پیش طلاب
رهن : 30 میلیون اجاره : 7,800,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7583837
20 متری
172روز پیش طلاب
رهن : 60 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5326247
21 متری
174روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 695,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5402691
21 متری
178روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 730,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9227903
19 متری
179روز پیش طلاب
رهن : 120 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4219043
19 متری
183روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 680,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1946000
32 متری
183روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,115,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4221425
21 متری
183روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,700,000,000 تومان
جزئیات
خانه ویلایی
ً
کد ملک : 7835294
165 متری | 1 اتاق
184روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 4,500,000,000 تومان
جزئیات
خانه ویلایی
ً
کد ملک : 6490043
90 متری | 3 اتاق
184روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,200,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 3622815
300 متری | 4 اتاق
186روز پیش سجاد
متری : 50 میلیون کل : 15,000,000,000 تومان
جزئیات
خانه ویلایی
ً
کد ملک : 4598020
255 متری | 3 اتاق
186روز پیش دانش آموز
متری : 45 میلیون کل : 115000,000,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1179483
18 متری
190روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 300,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6387557
20 متری
191روز پیش 17شهریور
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 2560813
21 متری
192روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 650,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5388008
17 متری
192روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 350,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3037025
19 متری
194روز پیش طلاب
رهن : 70 میلیون کل : توافقی
جزئیات
خانه ویلایی
ً
کد ملک : 6089975
180 متری | 1 اتاق
194روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7569408
13 متری
197روز پیش طلاب
رهن : توافقی اجاره : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8565061
21 متری
199روز پیش طلاب
رهن : توافقی اجاره : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9340001
18 متری
199روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 2,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4393568
19 متری
201روز پیش طلاب
رهن : 5 میلیون اجاره : 700,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7996464
32 متری
202روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 950,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1874850
21 متری
202روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,590,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3953492
21 متری
202روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,500,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 1882554
20 متری
203روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 860,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7269356
25 متری
204روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 430,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9390748
20 متری
206روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 900,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5539452
31 متری
206روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7023251
25 متری
206روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 3758351
21 متری
206روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 950,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 7149500
19 متری
206روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 800,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8974807
23 متری
206روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,100,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8029130
21 متری
206روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 860,000,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
ً
کد ملک : 4240468
98 متری | 2 اتاق
207روز پیش قاسم آباد(شهرک غرب)
متری : توافقی کل : 1,150,000,000 تومان
جزئیات
زمین
ً
کد ملک : 2212979
-------
208روز پیش طلاب
متری : 1 میلیون کل : 750,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6339266
21 متری
211روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 540,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 5925048
19 متری
211روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 860,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 9552946
21 متری
214روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 400,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6652178
19 متری
214روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 450,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 6792147
25 متری
215روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 8975357
19 متری
216روز پیش طلاب
رهن : 60 میلیون کل : توافقی
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
ً
کد ملک : 4903594
18 متری
218روز پیش طلاب